Beshkov, Stoyan, National Museum of Natural History, Tzar Osvoboditel Blvd. 1, 1000 Sofia, Bulgaria